Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdier - Vision - Mål

Generelle målsætninger for Ejstrupholm Skole

Folkeskolens Formål:

Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling.

Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære således, at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Folkeskolen må gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

 

Ejstrupholm Skoles Målformulering:

Ejstrupholm Skoles mål er at udvikle elevernes viden, evner, færdigheder og holdninger således, at de bliver helstøbte og harmoniske mennesker, som er velforberedte til at leve i en foranderlig verden.

Der lægges derfor vægt på at bibringe børnene en samfundsforståelse, som indebærer respekt for naturen og dens ressourcer samt medleven og engagement i det danske demokratiske samfund og i verdenssamfundet.

Ejstrupholm Skoles hverdag skal være præget af tryghed, ro, gensidig tillid, åbenhed og godt humør, således, at børnenes ansvarsbevidsthed, samarbejdsevne, handlekraft, kreativitet og lyst til at lære udvikles.

På Ejstrupholm Skole benyttes tidssvarende undervisningsmetoder og varierede arbejdsformer, hvor der så vidt muligt tages udgangspunkt i elevernes egne erfaringer og oplevelser således, at der skabes sammenhæng mellem teori og praksis.

Der lægges vægt på kontakt med det omgivende samfund, og på at eleverne får lejlighed til at møde voksne og børn fra andre miljøer og kulturer.

Dagligdagens struktur og undervisningens vilkår skal løbende udvikles således, at skolen kan løse sine opgaver bedst muligt.

Lærerne efteruddannes i størst muligt omfang med henblik på at kunne varetage undervisningen bedst muligt.

Elevernes ansvarlighed for egen og andres indlæring samt for skolens og klassens sociale liv fremmes mest muligt gennem bl.a. følgende:

Eleverne inddrages i skole-hjem-samarbejdet og skal sammen med lærere og forældre være med til at fastsætte mål for egen faglig og personlig udvikling.

Eleverne inddrages mest muligt i planlægningen af undervisningens form og indhold.

 

Skole-hjemsamarbejde

Der lægges vægt på et reelt samarbejde med hjemmet.

Samarbejdet bygger på gensidig tillid, åbenhed, forståelse og respekt for hinandens roller og situation.

Samarbejdet omfatter såvel faglige som sociale og følelsesmæssige sider af det enkelte barns skolegang, og det omfatter hele den enkelte klasses sociale funktion og liv.

Ejstrupholm Skole sigter til stadighed mod at evaluere egen virksomhed og videreudvikle kvaliteten i arbejdet.