Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper

Ejstrupholm Skoles principper

Princip for mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr                                            

Princippet skal sikre klare rammer for brug af mobiltelefoner i skolens dagligdag og brug af andet elektronisk udstyr, som elever medbringer i skolens åbningstid.

 • Ejstrupholm Skole er en mobilfri skole, hvor elektronisk udstyr, herunder mobiltelefoner, kan bruges bevidst i undervisningen.
 • Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, må ikke være genstand eller redskab for adfærd, der krænker, mobber eller skaber konflikter med andre.

­­­­­­­­­­­­­­­

Regler for brug af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr.

 • Hvis en elev medbringer en mobiltelefon i skole, skal mobiltelefonen afleveres ved undervisningens start i den første lektion og den udleveres igen til elevens frie brug, ved undervisningens afslutning af sidste lektion. Dette gælder også på ture ud af huset, på overnatninger med skolen og andre arrangementer med skolen.
 • Underviserne kan til en hver tid, beslutte at udlevere mobiltelefonerne, hvis de skal bruges i undervisningsmæssige sammenhæng.
 • Der kan laves aftale om fravigelse fra princippet med enkelte elever, hvis der er særlige omstændigheder, der taler for dette. Disse enkeltaftaler kan laves af klassens lærere og pædagoger.

 

Hvis en elev ikke overholder skolens regel om mobiltelefoner og anden elektronisk udstyr, vil den blive konfiskeret af personalet og i umiddelbar forlængelse heraf, blive afleveret på kontoret. Den udleveres igen ved skoledagens ophør, men mindre andet besluttes af skolens ledelse.

Ved gentagne overtrædelser af reglen, vil mobiltelefonen først blive udleveret til eleven, når de kan komme på skolen, sammen med en forælder.

Dette vil også gøre sig gældende, hvis forældrene først kan kommen dagen efter.

Dette finder sin lovhjemmel i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen §9 stk. 1 og 2.

 

 

Princip om alkohol og andre rusmidler for Ejstrupholm Skole

Formål 

At understøtte Ikast-Brande Kommunes sundhedspolitik og understøtte SSP arbejdets mål, om at udsætte de unges alkoholdebut til efter folkeskolen.  

Skolebestyrelsen ønsker at sætte en ramme for brugen af alkohol og andre rusmidler på skolen i dagligdagen og til sociale arrangementer.

 

Princip 

Skolen er en arbejdsplads for skolens personale og for skolens elever og skal respekteres som det. Det betyder, at alkohol og rusmidler ikke er en del af skolens dagligdag. 

Der er på Ejstrupholm Skole en nul-tolerance i forhold til alkohol og andre rusmidler i forbindelse med udførelse af arbejdet. 

 

For eleverne gælder:  

1. At elever ikke må drikke alkohol eller indtage andre rusmidler. Det gælder i alle sammenhænge, hvor skolen er involveret, både på skolens område og udenfor eksempelvis lejrskole, skoleture eller sidste skoledag. 

2. Hvis vi oplever at elever indtager alkohol eller rusmidler eller der er mistanke om det, så kontaktes forældrene med det samme og elevens skal afhentes af forældrene eller værge. 

 

For medarbejderne gælder: 

1. At medarbejdere eller ledere ikke har indtaget alkohol eller rusmidler i forbindelse med udførelse af deres arbejde på skolen.

2. At alle medarbejdere har pligt til at reagere, hvis de får mistanke om, at elever har indtaget alkohol eller andre rusmidler. 

3. At alle medarbejdere reagerer på bekymring for forældres eller kollegaers alkoholmisbrug ved at kontakte skolens leder. 

4. Hvis personale inviteres til et af elever eller forældre arrangeret arrangement, må personalet ikke indtage alkohol eller andre rusmidler – uanset hvor og hvornår dette afvikles. 

5. I forbindelse med lejreture eller arrangementer uden for skolen, må personalet ikke indtage alkohol eller andre rusmidler. 

6. I forbindelse med mærkedag, fællesarrangementer eller lignende som afholdes på skolen, er det tilladt, at der serveres alkohol efter aftale med ledelsen. 

 

For forældrene gælder:  

 1. At der til arrangementer, der afholdes på eller arrangeres af skolen, her under forældrerådet eller andre forældre, hvor der er elever til sted, ikke indtages alkohol.  2. I forbindelse med mærkedag, fællesarrangementer eller lignende som afholdes på skolen, er det tilladt, at der serveres alkohol efter aftale med ledelsen.

 

Rygeregler

For ansatte og gæster/brugere på Ejstrupholm Skole

 • Der må ikke ryges indendørs på skolen.
 • Der må ikke ryges på skolens udearealer i skoletiden.
 • Udenfor skoletid må der ryges på udearealer, hvor der ikke er børn til stede.
 • På ekskursioner, hytteture m.m. kan ansatte ryge i fastlagte pauser på steder, hvor det så vidt muligt ikke overværes af elever.

 

For elever på Ejstrupholm Skole

 • Der må ikke ryges på skolens område. Hverken ude eller inde.
 • Der må ikke ryges på lægehusets område.

 

Generelt samarbejde

Samarbejdet mellem skole og hjem bygger på en tæt, løbende kontakt omkring det enkelte barn og den enkelte klasse. Der må derfor gives forældrene gode muligheder for at komme i kontakt med den enkelte lærer. Kontaktlærerne er nøglepersoner i skole-hjem-samarbejdet.

 

Forældremøder

Der afholdes forældremøde i alle klasser i begyndelsen af hvert skoleår. På mødet træffes aftaler om skole-hjem-samarbejdets videre forløb og omfang.

 

Forældredage

Hvis man ønsker at besøge sit barns klasse, skal dette aftales med de pågældende lærere.

 

Råd og vejledning

Det et skolens opgave at rådgive og vejlede eleverne og deres forældre om valg af fag i folkeskolen, og om uddannelses- og erhvervsvalg. Rådgivningen foretages løbende af Kontaktlærerne i samarbejde UU-vejlederen.

 

Klasseforældreråd

Klasseforældrerådene vælges for et skoleår ad gangen og så vidt muligt inden skoleårets start. Forældrene i de enkelte klasser fastlægger selv valgmetoder samt rådenes størrelse.

Klasseforældrerådene tilrettelægger sammen med Kontaktlærerne de konkrete aktiviteter i skoleårets løb.

Klassernes forældreråd udgør et fælles forum, hvor skolebestyrelsen kan hente ideer og inspiration til at styrke samarbejdet mellem skole og hjem.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til alle klasserne. Kontaktpersonerne deltager i forældremøder og evt. andre aktiviteter i klassen.

 

Orientering om elevernes udbytte af skolegangen

 

Forældre og elever skal generelt være velorienterede om skolens opfattelse af, hvordan det går eleverne fagligt og socialt. Orienteringen foregår gennem en tæt, løbende kontakt mellem skole og hjem, og gennem indbudte skole-hjem-samtaler.

 

Skole-hjem-samtaler

Tilbud om 1-2 årlige samtaler i efterår og forår

Samtalerne tager udgangspunkt i elevplanerne i MoMo samt forskellige evalueringsredskaber som:

 • Vurderingsark
 • Portefølje
 • Logbog
 • Test (obligatoriske såvel som ikke obligatoriske)

 

Orienteringen skal indeholde:

 • Underretning af elever og forældre om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen.
 • Fastlæggelse af målsætning for den enkelte elevs personlige udvikling og standpunkt.
 • Almindelig udveksling af information og synspunkter, som har betydning for elevens skolegang.

 

Principper vedr. opbakning til nyansat personale

Nyansat personale instrueres grundigt om skolens kultur og struktur, og der iværksættes kollegarådgivning vedrørende personlige, praktiske og pædagogiske spørgsmål.

Skoleledelsen støtter den nyansatte gennem personlig rådgivning og afholdelse af evalueringssamtaler.

 

Principper for fagfordeling

 1. Der dannes teams, som er ansvarlige for den samlede pædagogik i den enkelte klasse og for klassens sociale liv.
 2. Skoleledelsen sikrer, at de enkelte lærere og pædagoger er bedst muligt kvalificerede til at varetage undervisningen og opgaver i deres fag.
 3. Vedrørende lærerskift: 
 • Videreførelse af en klasse/et hold er det bærende princip.
 • Lærerskift sker normalt efter 2. og 6. klasse. 
 • I fagfordelingen tages der særligt hensyn til klasser, som har haft mange vikarer og lærerskift.

 

Principper vedr. sikkerhed i forbindelse med cykelture

 • Når skolen arrangerer cykelture, foretager arrangerende lærere et skøn over, hvilke veje det anses for sikkerhedsmæssigt forsvarlige at færdes på, set i forhold til trafikale forhold, børnenes alder, antal m.m.
 • Brandevej i retning mod Brande og Fasterholtvej anses for at være trafikfarlige. På Brandevej mod Nørre Snede er der cykelsti hele vejen. Dog skal det udvises særlig opmærksomhed ved overgangen ved Thorlund.
 • Hvis en hel klasse eller årgang i 0.-6. klasse skal på cykeltur, skal der medfølge mindst 2 lærere.
 • Elever, der deltager i en cykeltur, som er arrangeret af skolen, skal være udstyret med en cykel, der er i lovlig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.
 • Alle deltagere i cykelture skal bære cykelhjelm og gule veste. Eleverne skal selv medbringe hjelmen.
  • Skolen er i besiddelse af et mindre antal hjelme, der kan udlånes.
  • Skole har gule veste til udlån.

 

Skolebestyrelsen har udarbejdet et kort over området, hvor der anbefales cykelruter til de forskellige klassetrin og med markering af særligt farlige områder og overgange. Kortet findes ophængt rundt omkring på skolen

 

Principper vedr. valg af undervisningsmaterialer

Valg af undervisningsmaterialer til den daglige undervisning foretages af den enkelte lærer under ansvar over for skoleinspektøren.

Undervisningsmaterialer, som af den enkelte lærer eller af skolelederen skønnes at være kontroversielle i forhold til elever eller forældre, forelægges skolebestyrelsen til godkendelse.

 

Principper vedr. klasseture

Klasseture kan være arrangeret som endagstur eller tur med overnatning og uden overnattende medarbejder.

Indholdet i klasseture skal både være fagligt og socialt.  Alle elever i årgangen skal tilbydes at komme med på turen og skal derfor i vidt muligt omfang tage hensyn til, at alle elever har realistisk mulighed for at deltage.

Klasseture arrangeres af forældre og lærere i samarbejde, med hovedopgaven hos forældrene. Tidspunktet for klasseturen skal altid afklares med det pågældende lærerteam og det skal godkendes af ledelsen.  

Når lærerteamet ikke er til stede inde for arbejdstiden, er det forældre der har ansvaret.

 

Forældrenes ansvar:

 • Forældregruppen står for planlægning og udførelse af den praktiske del af skoleturen herunder transport, kost og overnatning.
 • Forældre er ansvarlige for forsikring af egne børn under klasseturen. Skolen har IKKE forsikret dit barn.
 • Forældregruppen i de enkelte klasser kan oprette en klassekasse med årlige frivillige indskud, og herfra kan omkostninger forbundet med turen dækkes.

Skolens ansvar:

 • Klassens lærerteam kan deltage i daglig arbejdstid (kl. 8-16) med kørsel fra skolen til stedet indenfor dette tidsrum og i en afstand op til 60 min fra skolen.
 • Klassens lærerteam har mulighed for sparring med forældregruppen omkring planlægning, dog i begrænset omfang og primært vedrørende tiden, hvor lærerteamet deltager i klasseturen.
 • Der kan opkræves penge til at dække forplejning jf. gældende takst og lovgivning